Please wait
Đang tải...

Xin vui lòng thêm tối đa 5 hình ảnh, tập tin âm thanh hoặc video (tối đa: 30mb) để giúp giải thích vấn đề.

Không có người trong nhà để thông báo

Vấn đề này sẽ được nâng lên mà không có một báo cáo chiếm đóng.

*Ví dụ: chỗ đỗ xe hạn chế hoặc giới hạn truy cập cho xe tải

HOẶC

*Nếu có vật nuôi trong tài sản, xin vui lòng cung cấp chi tiết
*Nếu có báo động trong tài sản, xin vui lòng cung cấp chi tiết
*Nếu có hạn chế đậu xe gần tài sản, xin vui lòng cung cấp chi tiết